Tilbake til forsiden

 

Tom retorikk:
EU blir stadig mer avhengig av
energiimport fra Russland.

 

Når sant skal sies...


EUs egenforsyning (mørkeblå kolonne) og importavhengighet av råolje til og med 2014.

 

Av Jan Herdal
Publisert
27. oktober 2016

Energibruken i EU har falt fra en topp på 1 831 mill. tonn oljeekvialenter (mtoe) i 2005, til 1605 mill. tonn i 2014 (ferskeste tall fra Eurostat). Det er ned 12 prosent. Utvilsomt uttrykk for en del effektivisering, men også for en stagnerende økonomi.

Ifølge Eurostat har EUs egen energiforsyning falt fra 931 mtoe i 2004 til 770 mtoe i 2014. Det er ned 17 prosent. Importen har falt fra 939 mtoe i 2004 til 880 mtoe i 2014. Det er ned 7 prosent. Importavhengigheten i perioden økte fra 50 til nesten 54 prosent, da EUs sjølforsyning falt relativt sett mer enn forbruket.

Ifølge EU-kommisjonen importerer EU energi for 9 milliarder norske kroner hver dag, tilsvarende 20 prosent av all import. Og det er ikke vind- og solenergi EU importerer. Importgrad for noen sentrale eneribærere:

90 pst. for råolje
66 pst. for naturgass
42 pst. for kull og annet fast drivstoff
40 pst. for uran og annet atomdrivstoff

Oljeforbruket i OECD Europa har igjen begynt å øke, fra 2014 til 2015, og ytterligere hittil i år, ifølge IEA. Avhengigheten av oljeimport øker tilsvarende. Russland er største leverandør og økte sin andel av oljesalget til EU fra 22 prosent i 2001 til 30 pst. i 2015. Norge dekker ca. 11 pst. av EUs oljeforbruk.

Russland er største eksportør også når det gjelder naturgass, med en andel på 39 prosent i 2013, ifølge kommisjonen. Norge leverte da en andel på 31 prosent. Situasjonen for Norges del er i øyeblikket slik. De neste på lista er Nederland, UK og Algerie, samtlige i langsiktig fall. Ikke underlig at Russlands gassleveranser til EU for tida slår alle rekorder.

Sett på bakgrunn av faktaunderlaget blir EU-toppenes svadastorm om differensiering av energileverandører, alternativ energi og klimahysteri bare pinlig. Du finner et ferskt eksempel her. Energikommissær Arias Cañete har lært seg alle de fine ordene. Bare så synd at de er tomme.

Det veit både han, resten av EU-nomenklaturet og russerne.

Russland har fortsatt et gigantisk overskudd på sin handelbalanse med utlandet, sjøl om det sank noe i fjor på grunn av svake olje- og gasspriser (Tall fra Focus Economics). Russlands handelsoverskudd bare med EU er fortsatt i størrelsesorden 450 mrd. norske kroner på årsbasis.