Tilbake til forsiden

 

 

 

 Oljedirektoratet håper at

norsk oljevirksomhet i 2030
bare er tilbake på 1995-nivå.

 

 

 

Oljen i utforbakke

 

Både teknisk og kommersiell funnrate har falt markant de siste 15 år, og størrelsen på hvert funn er nå nede i vel 5 mill. kubikkmeter, mot 110 mill. kubikkmeter før 1980. (Kilde: Oljedirektoratet, Ressursrapporten 2018)

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
22. oktober 2018

AUF, som har vedtatt å avvikle all norsk petroleumsvirksomhet innen 2035, og andre klimafantaster kan dessverre ta det helt med ro. Innen den tid er norsk oljevirksomhet mer enn liten nok, helt uten politikernes hjelp. Det er ikke ressursgrunnlag til å opprettholde en produksjon i nærheten av dagens nivå.

I Ressursrapporten 2018 fra oljedirektoratet anslås alle tre oljereservekategorier (i produksjon, vedtatt utbygget, godkjent for utbygging) på norsk sokkel til vel 1130 mill. kubikkmeter. For å opprettholde et årlig uttak på rundt 90 mill. kubikkmeter må i prinsippet hele dagens reserve erstattes av ny olje bare i løpet av 12 år.

Hvor sårbar situasjonen er, framgår av at storfeltet Johan Sverdrup som ble funnet i 2013 aleine utgjør 300 mill. kubikkmeter av reservene. Uten dette funnet, som ansees for å være den siste giganten på sokkelen, ville situasjonen allerede i dag har vært prekær med tanke på framtidig produksjonsnivå.

For gassproduksjonen er bildet omtrent den samme. Her er reservene anslått til vel 1700 mill. kubikkmeter oljeekvivalenter. Dagens årsproduksjon på 120 mill. kubikkmeter vil tømme dem på 14 år. Bildet kompliseres av at ca. 500 mill. kubikkmeter av gassreservene er låst i Troll Vest, hvor produksjon ikke kan starte før oljen er tatt ut i 2024.

Det er heller ikke noe stort gassfelt som venter på oppstart, slik som oljefeltet Johan Sverdrup som inneholder over 3 årsproduksjoner olje. Det eneste av betydning er Aasta Hansteen på 50 mill. kubikkmeter oljeekvivalenter, noe som bare dekker 5 måneders gassuttak på dagens nivå. Sokkelens nest største gassfelt Ormen Lange er nedtappet til en tredel.

Hvor sannsynlig er det at det vil bli funnet nok ny olje og gass til å dekke uttaket?

Av ressursrapporten framgår at både teknisk og kommersiell funnrate har falt jevnt siden tidlig i dette hundreåret. Kanskje enda verre – også funnstørrelsen (med unntak for Johan Sverdrup i 2013) har falt jevnt helt siden oljealderens begynnelse i Norge. Mens gjennomsnittlig funnstørrelse før 1980 var på 110 mill. kubikkmeter, er den nå nede i vel 5 mill. kubikkmeter. Mange slike mikrofunn vil aldri bli lønnsomme å bygge ut.


(Kilde: Oljedirektoratet, Ressursrapporten 2018)

Også direktoratet innser at oljeutvinningen på norsk sokkel vil begynne å synke. Selv om alt går optimalt etter planene, vil produksjonen etter noen få års oppgang allerede i 2030 være nede på 1995-nivå. Hvis alt skulle baseres bare på dagens reserver, ville produksjonen ha blitt redusert til vel en tredel av hva den er i dag.

Norsk oljevirksomhet er ikke ferdig, men over toppen. De kommende 15 år vil se en nedskalering, uansett hva som måtte skje av politiske vedtak. En hovedårsak til dette er mange års rovdrift langt over hva ressursgrunnlaget skulle tilsi.

 

Følg oljekrisa på Facebook