Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Kåre Wahl
anslår norsk oljeproduksjon
nesten halvert om 10 år.

 

 

 

Sokkelen dreneres

 

 

 

 

Av Kåre Wahl
Publisert
9. april 2017

 

I 2016 var det 74 oljefelter i drift på norsk sokkel.  Det ble utvunnet 94,1 millioner kubikkmeter (kbm.) olje. Det er det samme som 1,62 millioner fat pr. døgn. Det er en økning på 3,4 pst. i forhold til året før.  Fire små felter ble stengt i 2016, og to, Goliat og Ivar Aasen, ble satt i produksjon.

Opprinnelig inneholdt disse feltene 4700 millioner kbm. Restvolumet av utvinnbar olje var 550 millioner kbm. ved utgangen av 2016. Spørsmålet er, hvor lenge kommer disse feltene til å være i produksjon og hva kommer til av nye? Jeg ser 10 år fram i tida.

Som for gass er det stor forskjell på feltene. Det største er Ekofisk i Nordsjøen. Restvolumet er 80 millioner kbm. ved utgangen av 2016, og produksjonen er 6,1 millioner kbm. Som nr. to kommer Snorre med et restvolum på 69 mill. kbm. og en produksjon på 5,7 mill. kbm. På tredjeplassen kommer Grane med et volum på 38 mill. og en produksjon på 4,4 mill. kbm.

På den andre sida av skalaen har vi 40 felter hvor alle har en årlig produksjon mindre enn 0,5 mill. kbm.  Tilsammen har de en produksjon på 6,7 mill. kbm. Gjennomsnittet er 0,17 mill. Om 10 år må disse feltene være tømt eller ha en ubetydelig produksjon.

Videre har vi 10 felter med en produksjon mellom 0,5 og 1,0 mill. kbm. og, med ett unntak, levetider omkring 5 år.  Samlet har de en årlig produksjon på 6,7 mill. kbm. Jeg regner med at også disse har en ubetydelig produksjon om 10 år.

Med et felts levetid forstår jeg feltets restvolum ved slutten av 2016 dividert på produksjonen i 2016. Men et felt tømmes ikke som en brusflaske. Når utvinninga starter, stiger produksjonen raskt til et maksimum der den blir en stund før produksjonen langsomt avtar og går ut i null. Goliat med et volum på 28,5 mill. kbm. kan være et godt eksempel på dette. Produksjonen var forventet til å bli 5,4 mill. kbm. det første driftsåret (2016).  Deretter forventes den å avta relativt raskt til 1,7 mill. kbm. pr. år for deretter å synke jevnt. Levetida forventes å bli ca. 15 år.

Det er altså 24 nå produserende felter som vil kunne bidra til produksjonen om 10 år. Men bare 3 av dem har en levetid (som definert over) som er større enn 10 år. Det er Ekofisk, Snorre og Valhall, Valhall lengst med 15 år.  Eldfisk og Grane har levetider like under, Goliat og Ivar Aasen likeså. Ula bryter ut av dette mønstre med en levetid på 22 år, men med mindre produksjon.

Alle disse feltene vil være i sin sluttfase om 10 år. Det vil si at produksjonen har sunket godt under dagens nivå. Ekofisk, Snorre og Valhall produserer i dag 21 mill. kbm. I mangel av bedre bruker jeg 21 mill. kbm. som et anslag for produksjonen om 10 år fra de av dagens felter som da ennå produserer. Det svarer til 0,36 mill. fat pr. døgn. Jeg lar det bli med det, og spør om hva vi kan vite om produksjonen om 10 år fra funn som i dag ikke er kommet i produksjon.

Det følgende tankeeksperimentet bygger dels på fakta som kan være nyttige. Men tankegangen forutsetter at alle feltene starter produksjonen nå. Det vil de selvfølgelig ikke gjøre. Men det har betydning for den konklusjon jeg avslutter med. Oljedirektoratet har utarbeidet oversikter over de aktuelle feltene.

Den første er over 9 felter som er godkjent eller besluttet for utvinning, blant dem er Johan Sverdrup med sine 282 mill. kbm. og oppstart i 2019. Det forventes å ha en levetid på 50 år. Det gir en produksjon pr. døgn på 0,10 mill. fat.  Men siden Johan Sverdrup vil få en lang startfase, dobler jeg dette til 0,20 mill. fat pr. døgn. De andre 8 feltene er små, om de alle er i produksjon om 10 år er tvilsomt. Jeg gjetter på at de vil bidra til produksjonen med 0,05 fat pr døgn om 10 år. Til sammen blir dette 0,25 millioner fat pr. døgn.

Videre har vi 9 felter i en avklaringsfase, blant dem Johan Castberg med 88 mill. kbm. og en antatt levetid på 30 år. Dette gir 0,05 fat pr. døgn, men med samme begrunnelse som for Johan Sverdrup dobler jeg det til 0,10 fat pr. døgn. De andre 8 er små felter og igjen blir det et spørsmål om hvor mye de kan produsere om 10 år. Igjen gjetter jeg på 0,05 mill. fat pr. døgn. Til sammen blir dette igjen 0,15 mill. fat pr. døgn.

Den neste gruppen inneholder 33 felter hvor vi også finner Gotha, Alta og Wisting. De 3 nevnte inneholder i alt 98 mill. kbm., mens de 30 øvrige har en gjennomsnittsstørrelse på stusselige 2,5 mill. kbm. Med en antatt levetid for alle 3 på 20 år, vil de 3 bidra til den totale produksjonen om 10 år med 0,084 mill. fat pr. døgn, jeg avrunder det oppover til 0,15 mill. fat pr. døgn. De andre 30 glemmer jeg.

Jeg har foran gjort 4 anslag for ulike bidrag til norsk oljeproduksjon om 10 år. Til sammen blir de 0,91 millioner fat pr. døgn. Jeg tror det tallet er for høyt, men skal ikke spekulere mer på det her. Alle kan selv gjøre det ut fra tallene foran.

Hovedpoenget her er at dagens oljeproduksjon er 1,62 millioner fat pr. døgn. Om jeg har rett, vil altså produksjonen om 10 år ha gått ned med minst 0,7 millioner fat pr. døgn. Det svarer til 7 Johan Sverdrup-felter.

 

 

 

 

Følg oljekrisa på Facebook