- Å påstå at det er bra
for klimaet å brenne trær
til bioenergi er å lyge.

 

Rein svindelStorstilt nedbrenning av skog er ingen klimagevinst, slik tilhengerne hevder. Men det har også mange konkrete miljømessige, sosiale og økonomiske skadevirkninger, ifølge Global Forest Coalition.

 

Av Jan Herdal
Publisert 15. desember 2015

USA og EU vil gjøre biomasse til den dominerende erstatning for kull, olje og gass i framtida. OECDs energiorgan IEA regner med en tredobling i bruken av biomasse fram mot 2050. I rapporten "Biomyth - the costly scam of bioenergy" knuser Global Forest Coalition fire grunnleggende politikerløgner om bioenergi:

1.  Biomasse er ikke CO2-nøytralt. Tvert om. Å hugge ned trær og brenne dem som biomasse utløser mer CO2 til atmosfæren enn forbrenning av kull, som er en av de skitneste energikilder som fins.

2. Bioenergi er ingen effektiv utnyttelse av landområder. Ifølge World Resources Institute (WRI) kan f. eks. solceller gi 55-70 ganger så mye energi pr. kvadratmeter som bioenergi.

3. Monokultur av nye trær kan ikke erstatte gammel naturskog. Den mangler biologisk mangfold og et fungerende ekosystem som tåler ekstra belastninger. Eldre skog som får stå i fred lagrer langt mer CO2.

4. Sertifisering av "bærekraftig" biomasse fungerer ikke i virkeligheten. Det lar seg helt enkelt ikke utarbeide en reell holdbarhetsstandard for biomasse fordi det er så mange ulike negative faktorer som påvirker både drift og forbruk.

Global Forest Coalition er et nettverk av miljøorganisasjoner og urfolksorganisasjoner som vil beskytte naturskoger: - Å påstå at det er bra for klimaet å brenne trær til bioenergi er å lyge, sier forvaltningssjef Simone Levera.

- Å hevde at storskala bioenergi er karbonnøytralt gir kraftverk anledning til å fortsette å pumpe karbonutslipp ut i atmosfæren samtidig som regjeringer kan framsette falske påstander om at de reduserer utslippene, sier kampanjekoordinator Mary Lou Malig i Global Forest Coalition.

Kombinert med lagring og fangst av karbon kan politikerløgnene tas enda et steg lenger - de kan til og med fable om "negativt" utslipp. I det forberedende utkast til avtale i Paris forelå det hele seks referanser til slike "netto" reduksjoner av CO2-utslipp.

I rapporten, som ble framlagt på klimamøtet i Paris, påpekes at i USA og EU utgjør biomasse nå den største andelen av energi som klassifiseres som fornybar. Særlig i Europa ventes andelen kraftverk som drives utelukkende av biomasse å vokse kraftig. Men industrien vokser raskt også i mange andre land, særlig i Asia, drevet fram av "fornybar"-mål og finansielle insentiv.

- Utenlandske investorer bruker energiboomen, særlig i EU, som et påskudd for å tilrane seg land i Afrika, Sør-Amerika og Sørøst-Asia til å produsere biomasse til energibruk. Vi opplever allerede miljømessige, sosiale og økonomiske skadevirkninger, knyttet bl.a. til avskoging, tap av biologisk mangfold, og tap og forurensing av vannkilder, sier Kureeba David i National Association of Professional Environmentalists i Uganda.