Ansvarlig
K
ontakt
Bidrag til debatten

ASPO International
 Australia
 Canada
 
Tyskland
 USA

Beginners Guide
Beyond Peak Oil
Cost of energy
Dansk Peak Oil-debatt
Earth Policy Institute
Energy Bulletin

Energy Watch Group
Global Research
Life After

NPG - Albert Bartlett
ODAC
Oil Crash
Oil Crisis
Oljepris.se
Peak Generation

Peak Oil

Post Carbon Institute
Post Carbon Living
PowerSwitch
The Oil Drum

API
Bloomberg energi USA 
Energy EU
IEA
OPEC
USA - offisiell statistikk
WTRG

dn.no energi
Energikrise.no
Kveldssong
Oilinfo
Oljedirektorate
t

 Tilbake til forsida

 

Slutt på veksten


Anslått utvikling i globalt folketall siden år null.

 


Anslått utvikling i globalt BNP pr. innbygger år 1500-2000.

 


 

Av Jan Herdal
Publisert 9. desember 2011  Seinest oppdatert: 11. desember 2011

 

De siste 100-150 år har vært en vedvarende unntakstilstand
i menneskets historie. Takket være økende forbruk av såkalt fossil energi i form av kull, olje og naturgass har folketallet gått rett til værs (øverst).

Veksten i verdens brutto nasjonalprodukt (BNP, det tradisjonelle mål på samlet verdiskapning i et samfunn) har vært enda mer hysterisk. Den har vært eksponensiell pr. innbygger i en periode hvor antall mennesker har økt fra 1 milliard til 7 milliarder individer.

Fra år null til år 1200 var verdens folketall praktisk talt stabilt, deretter økte det fra snaut en halv til 1 milliard i løpet av 600 år.

BNP pr. innbygger var nærmest flatt fra år 1500 til år 1800, og begynte å skyte fart først i slutten av det hundreåret. Det er anslagsvis tredoblet i løpet av de siste 50 år.

Såkalt fossil energi er svært konsentrert bioenergi i fast, flytende og gassform der naturen har gjort en stor del av det petrokjemiske arbeidet
i løpet av millioner av år.

Bioenergi fra levende biomasse er ikke bare mindre konsentrert, den er ofte også mer miljøbelastende, i og med at det f. eks. kreves omfattende industriprosesser for å omdanne fast masse til flytende energi. Minst like viktig er det at den går ut over landarealer og matproduksjon.

Den gir langt mindre netto energiavkastning (ENROI), i noen tilfeller nær null eller enda til mindre enn hva som forbrukes av energi i fram-stillingsprosessen. I slike tilfeller handler det bare om veksling av energibærer.

Denne aktiviteten utføres stort sett ved hjelp av statlige støtteordninger.

Verken volummessig eller når det gjelder netto energiavkastning kan såkalt alternativ energi konkurrere med eller erstatte de kolossale mengdene konsentrert, fossilert bioenergi som dagens 7 milliarder mennesker er totalt avhengig av.

Dagens klimadebatt er vår tids utgave av middelalderens skolastiske religionsøvelser, der ett av de mer brennede spørsmål var hvor mange engler som kunne danse på et knappenålshode.

Biomasse som vokser binder en økende mengde CO2 fra lufta. Biomasse som brennes, frigjør CO2 til lufta. Vanskeligere er det ikke.

Dagens atmosfæriske CO2-innhold er på et absolutt lavmål sett i et geologisk tidsperspektiv. Det samme gjelder global middeltemperatur. På litt lengre sikt er Jorda på veg mot ei ny istid.

Et av de mer bisarre innslag i klima-"debatten" går ut på at det er dumt å brenne biomasse i sør (regnskog) mens det er flott på brenne biomasse i nord, der vi er så heldige å befinne oss.

En verden som i hovedsak drives av alternativ energi vil måtte være en helt annen enn dagens. Siden det vil være en energifattig verden, vil det også være en materielt sett fattig verden i forhold til i dag.

Uttaket av fossilert bioenergi flater nå ut, og den blir stadig dyrere og vanskeligere å utvinne. Også det betyr synkende ENROI.

Med dette er den mest spektakulære unntaksperioden i menneskets historie over. Reell materiell vekst er ikke lenger mulig.

De seinere år har vi sett tiltakende desperate forsøk på å sope virkeligheten under teppet. I og med at dagens verden styres av økonomer, har disse forsøkene konsentrert seg om finansielle manipulasjoner.

De mange krisepakkene har aldri representert reelle løsninger, og nå er de også i ferd med å miste sin psykologiske og utsettende virkning. Ingen tror på dem lenger, og med dette forsvinner også siste rest av tiltro til den kapitalistiske verdens lederskap.

En ting er dette nomenklaturet enig om. Veksten skal fortsette, om to år, fem år eller kanskje "først" om ti år. Hvorfor er det så livsviktig å holde fast på denne illusjonen?

Fordi systemet kollapser uten fortsatt økonomisk vekst. Ved hjelp av "fractional banking" låner verdens banker ut 10 til 20 ganger så mye penger som de har. Disse pengene kan bare hentes inn igjen ved hjelp av framtidig vekst. Uten vekst bryter finanssystemet sammen.

Det er hva som er i ferd med å skje nå. Og sannheten er, nær sagt som vanlig, tabu. Fatter ikke nomenklaturet hva ENROI er? Det gjør det, men begrepet er like tabu som den større sannheten.

Slik defineres i stedet virkeligheten i dagens medieindustri. Hvis britene ikke hadde hatt feil statsminister, ville euroen ha vært reddet. Dumt gjort, Cameron. Dette får du leve med resten av livet.

De fleste av oss vil vel i det lengste håpe på en noenlunde ordnet retrett fra vekstdogmet. Så lenge verdens ledere raver videre mot avgrunnen i blinde og nekter å innse realitetene, er en total systemkollaps dessverre langt mer sannsynlig.

Når energitilgangen reduseres, vil ikke bare BNP, men også det globale folketallet måtte reverseres. Dette burde fortsatt være mulig å håndtere, men den politiske viljen er totalt fraværende.

La oss håpe det ikke ender med at kurva faller like bratt som den har steget de siste 150 åra.