Ansvarlig
K
ontakt
Bidrag til debatten

ASPO International
 Australia
 Canada
 
Tyskland
 USA

Beginners Guide
Beyond Peak Oil
Cost of energy
Dansk Peak Oil-debatt
Earth Policy Institute
Energy Bulletin

Energy Watch Group
Global Research
Life After

NPG - Albert Bartlett
ODAC
Oil Crash
Oil Crisis
Oljepris.se
Peak Generation

Peak Oil

Post Carbon Institute
Post Carbon Living
PowerSwitch
The Oil Drum

API
Bloomberg energi USA 
Energy EU
IEA
OPEC
USA - offisiell statistikk
WTRG

dn.no energi
Energikrise.no
Kveldssong
Oilinfo
Oljedirektorate
t

 Tilbake til forsida

 

Ikke ett ord om reservene

 

r Her er utviklinga de ikke vil snakke om. Allerede i 2009 var råoljereservene på sokkelen redusert til vel 800 mill. kubikkmeter, fra nesten 1800 mill. kubikkmeter i 1997. De svarte søylene omfatter også felt som ikke er i drift, men som er planlagt utbygget. Rød søyle viser reserver i produserende felt på snaut 800 mill. kubikkmeter i 2009. De var ved utgangen av 2011 redusert til ca. 650 mill. kubikkmeter.

 

 

Av Jan Herdal
Publisert 16. januar 2012    Oppdatert: 17. januar 2012

 

Det mest talende ved Sokkelåret 2011 som ble lagt fram av oljedirektoratet den 16. januar er at det ikke fins ETT ORD om de produserende oljereservene i hele publikasjonen.

Det er ingen tilfeldighet. Dette er et forhold myndighetene ikke vil ha fokus på. Ressursforvaltningsperspektivet er lagt dødt i norsk offentlighet.

Innholdet i de produserende oljefelta på norsk sokkel er grovt sett halvert i løpet av de siste 10 åra. Det er i skrivende stund redusert til anslagsvis 650 millioner kubikkmeter, og det falt med ca. 70-80 mill. kubikkmeter bare i 2011.

Det vil fortsette å synke kraftig de kommende åra, noe som er hovedårsaken til at oljedelen av norsk petroleumsvirksomhet er på vei mot et regelrett sammenbrudd.

Reservene faller langt raskere enn utvinningen. Råolje-produksjonen falt fra 104,4 mill. kubikkmeter i 2010 til 97,3 mill. kubikkmeter i 2011, eller knapt 7 prosent. Innholdet i felta som produserte oljen ble redusert med 10-12 prosent.

Dette har vært trenden siden oljeutvinningen passerte toppen i år 2000, og det forteller oss at kostnadseksplosjonen og "ny teknologi" i hovedsak brukes til å tømme eksisterende felt raskere enn hva som før var mulig.

Rovdrift er ordet.

Utviklinga blir like katastrofal i 2012. Av direktoratets PUD-liste framgår at felt på samlet i størrelsesorden 30 mill. kubikkmeter vil bli satt i drift i år, brorparten av dette fra felt som egentlig skulle hatt oppstart i 2011, Yme og Skarv.

Det eneste vi finner om temaet reserver i Sokkelåret er en totalt meningsløs graf på side 21 i oljedirektør Bente Nylands presentasjon som tvert om gir inntrykk av en kraftig og vedvarende reservetilvekst.

Dette er etter mitt syn regelrett desinformasjon.

Det samme er de årlige femårsprognosene som presenteres av direktoratet ved denne anledningen, og som i år følger samme mønster som de fleste foregående år: Vær noenlunde realistisk om inneværende år og det neste, men lyg desto saftigere for slutten av perioden.

Direktoratet syns de traff bra med årsprognosen for 2011, da oljeproduksjonen bare falt en prosent mer enn antatt.

Som det framgår over skal vi ikke lenger tilbake enn til femårsprognosen som startet i 2008 for å se at direktoratet da mente det skulle utvinnes 112,9 mill. kubikkmeter råolje i 2011, og 110,3 mill. i 2012 (merk desimalene - nøyaktig skal det være!).

 

I denne femårsprognosen som nå er framlagt i Sokkelåret 2011 er utvinningen i 2012 nedjustert til 93,8 mill. kubikkmeter. I løpet av bare 3 år har forventningene krympet med 17 mill. kubikkmeter eller ca. 15 prosent. Samlet væskeprognose er ned fra 136 til 115,6 mill. kubikkmeter.

Dette er som sagt et etablert mønster. Å operere med praktisk talt flat råoljeutvinning de neste fem år er sprøyt og desinformasjon. Det er desinformasjon fordi direktoratet kjenner til den faktiske reservesituasjonen og videre utvikling.

Gassproduksjonen falt i 2011 for første gang siden 1993, med ca. 5 prosent. Jeg er enig med direktoratet i at dette i hovedsak har markedsmessige årsaker.

Dagens gassprognose på rundt 110 mill. kubikkmeter soe i åra framover er langt mer realistisk enn de 140 mill. kubikkmeter soe det ble fablet om for bare noen år tilbake.

Faktisk er den i tråd med det nivået på 110-120 mrd. kubikkmeter (mill. kubikkmeter soe) jeg anslo allerede i 2006. Jeg mente da videre at, sitat "toppåret for norsk gassproduksjon kan faktisk inntreffe allerede rundt år 2010".

Siden produksjonsfallet i 2011 i så stor grad er markedsstyrt, er det for tidlig å fastslå at 2010 blir det endelige toppåret for norsk gassutvinning.

På den andre sida spår stadig flere resesjon i EU i 2012. Norsk gass er bundet til Europa, og er det egentlig noen god grunn til å tro at dette markedet vil etterspørre 6 mill. kubikkmeter soe mer norsk gass i år, og ytterligere 3 til neste år?

Uansett marked er vi ikke langt unna den norske gasstoppen nå, da sett ut fra et ressursperspektiv.