Ansvarlig
K
ontakt
Bidrag til debatten

ASPO International
 Australia
 Canada
 
Tyskland
 USA

Beginners Guide
Beyond Peak Oil
Cost of energy
Earth Policy Institute
Energikris.nu
Energy Bulletin

Energy Watch Group
Life After
NPG - Albert Bartlett
ODAC
Oil Crash
Oil Crisis
Oljepris.se
Peak Oil

Peak Oil News
Post Carbon Institute
Post Carbon Living
PowerSwitch

API
Bloomberg energi USA 
Energy EU
IEA
OPEC
USA - offisiell statistikk
WTRG

dn.no energi
Energikrise.no
Kveldssong
Oilinfo
Oljedirektorate
t
 

 Tilbake til forsida

 

Bisarr virkelighetsflukt

 


Fiksjon: Petroleumsmeldingas prognoser handler ikke om realiteter - det er PR-sprøyt på glanset papir for å skaffe investeringer til sokkelen.

 


I Faktaheftet 2005, det året da norsk petroleumsutvinning i virkeligheten kulminerte, anslo oljedirektoratet en samlet petroleumsproduksjon i 2010 og 2011 på tett oppunder 300 mill. kubikkmeter soe årlig. Prognosen har vist seg fullstendig uholdbar.

 

 

Av Jan Herdal
Publisert 24. juni 2011

 

For 5 år siden mente myndighetene at det i fjor og inneværende år skulle utvinnes tett oppunder 300 mill. kubikkmeter standard oljeekvivalenter (soe) pr. år på sokkelen. Faktisk resultat i 2010 ble 230 mill. kubikkmeter.

I årets 5 første måneder har petroleumsproduksjonen falt med 10 pst. Holder denne trenden seg, blir årets totale produksjonsresultat noe i overkant av 200 mill. kubikkmeter. Alle tall i følge oljedirektoratet.

Sannheten er at oljeutvinningen har falt siden 2001, og samlet petroleumsutvinning siden 2005. Fallet er irreversibelt. Norsk petroleumsproduksjon kommer aldri til å overstige 256,912 mill. kubikkmeter soe (2005).

Det er nyttig å ha slike historiske erfaringer med offentlige oljeprognoser klart for seg når vi ser på langtidsprognosen (øverste graf) i petroleumsmeldinga som ble lagt fram i dag.

Jeg har tidligere utnevnt Ola Borten Moe til oljeidiot. Petroleumsmeldinga bekrefter og styrker oppfatningen. Mannen har etter at den artikkelen ble skrevet annonsert etter taleskriver til ei årslønn på 800 000 pluss. I annonseteksten understrekes at oljekunnskap er unødvendig. Vedkommende bør vel ikke overskygge sjefen.

"Opposisjonen"? Da meldinga ble lagt fram, spurte Høyres "oljepolitiske talerør" Siri A. Meling om hvor det ble av bautaen. Hun fatter ikke at om disse prognosene skulle bli i nærheten av innfridd, ville de ha blitt verdenshistoriens største oljebauta noensinne. Slik har de det på Stortinget.

Nøyaktig slik som det ble operert med produksjonsøkning 6-7 år framover i tid i Faktaheftet 2005, opereres det i dagens stortingsmelding utrolig nok med en samlet produksjonsøkning fra 2015 og framover.

At de tør. Uten en gang å ta inn over seg nye realiteter, har de ganske enkelt flyttet gamle illusjoner 5 år fram i tid.

Norske myndigheters mantra heter økt utvinning i eksisterende felt. Dette er hausset opp til stadig mer hysterisk uvitenskapelige høyder etter som årene har kommet og gått med elendige leteresultat, og forventingene er sjølsagt ikke i nærheten av å bli innfridd.

Nå har regjeringa satt Petoro til å "passe på" Statoil på dette området, ifølge VG. Petoro består av byråkrater som ikke har den fjerneste forestilling om produksjons-realiteter. Men en slik bakgrunn er velegnet til fortsatt virkelighetsflukt.

De lekre, lyseblå slørene kunne like godt ha vært malt som fri fantasi av en kunstner. Det er null belegg i faktisk tallmateriale for disse vyene. Tvert imot. De avgjørende fakta, som ingen andre enn oljekrisa.no interesserer seg for,  er som følger:

Ved årsskiftet var samlet innhold i de produserende oljefelta redusert til 667 mill. kubikkmeter (ifølge direktoratet). Årlig uttak er for tida på ca. 100 mill. kubikkmeter, og tilførselen framover kan optimistisk anslås til ca. 30 mill. kubikkmeter årlig. Dette tilsier store fallrater og tilnærmet sammenbrudd i produksjonsnivået rundt 2015.

Fra da av er norsk oljevirksomhet en bagatell i forhold til i dag.

Gassproduksjonen er i ferd med å flate ut, eller har i verste fall allerede gjort det. Produksjonsreserver og sannsynlig tilførsel av ny gass tilsier kraftig produksjonsfall fram mot 2020. Til og med folk innen nomenklaturet har antydet et produksjonsnivå på 70 mill. kubikkmeter soe i 2020.

Et samlet produksjonsresultat i 2015 på 150 mill. kubikkmeter soe er et svært optimistisk anslag. Stortingsmeldinga opererer med ca. 225.

"Tror" myndighetene sjøl på dette tankespinnet som legges fram i svært så seriøse vendinger? Dette handler ikke om tro og moral. Det handler om den kapitalistiske statens politiske og sosiale karakter.

Den framfører de løgner som kan synes profittmessig formålstjenlige på kort sikt, og tar siden medienes mikrofonstativer til hjelp for å skjule gamle ved å lansere stadig nye og friske løgner til avløsning.

Det fokuseres sterkt på og legges ned mye forskning på å avhjelpe Alzheimer for enkeltindivider, så de skal huske at det heter kjøleskap og tv. Den glemsel som rammer vår kollektive bevissthet er like ille, men dessverre tilsiktet, fordi den er politisk formålstjenlig.