Tilbake til forsida

 

 

De funn som er gjort på norsk sokkel
i 2014 og de to foregående årene,
kan ikke stoppe den inneværende
nedgangen i oljeproduksjonen.

 

Produksjonsfallet fortsetter

 

Av Kåre Wahl
Publisert 1. januar 2015

Året 2014 er til ende. Hva kan vi si om resultatet av letinga etter olje og gass på norsk sokkel dette året? Jeg tar for meg Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet hver for seg.

Alle tall er hentet fra Oljedirektoratets «Resultat av leteboringer» der funn eller ikke funn blir fortløpende offentliggjort. Jeg tar videre for meg bare undersøkelsesbrønner der man borer i et område der det tidligere ikke er påvist petroleum, og ikke avgrensningsbrønner der man borer for å finne utstrekning og størrelse på et tidligere påvist funn.

For å forstå tallene kan man ha i bakhodet av Goliat inneholder 30 millioner kubikkmeter olje og Snøhvit inneholder 200 milliarder kubikkmeter gass.

Så til selve saken.

I Nordsjøen ble det i 2014 boret 25 brønner. 15 av dem var tørre. Gjennomsnittet av de 9 oljefunnene var i underkant av 2 millioner kubikkmeter (kbm.) olje og gjennomsnittet av de seks gassfunnene var litt mer enn 1 milliard kbm. Det største oljefunnet var på 2 millioner kbm. Det største gassfunnet var på 2 milliarder kbm.

I Norskehavet ble det boret 8 brønner. Tre av dem var tørre. Gjennomsnittet av de tre oljefunnene var 6 millioner kbm., og gjennomsnittet av de fire gassfunnene var 3 milliarder kbm. Det største oljefunnet Pil var på 15 millioner kbm.

I Barentshavet ble det boret 13 brønner. 6 av dem var tørre eller økonomisk uinteressante. Av de tre oljefunnene var Alta med 32 millioner kbm. størst. De to andre hadde 8 og 6 millioner kbm. Gjennomsnittet av de 6 gassfunnene var på 5 milliarder kbm. De to største var på 12 og 11 milliarder kbm. I alt ble det i Barentshavet funnet 46 millioner kbm. olje og 30 milliarder kbm. gass.

Nordsjøen har vært ryggraden i norsk olje- og gassvirksomhet siden Ekofisk-feltet ble funnet i 1968.  Gigantfeltet Johan Sverdrup med 300 millioner kbm. olje (det femte største) kom som julekvelden på kjerringa i 2011, ingen forventet lengre slike funn. I hvert av årene 2012 og 2013 ble det funnet olje i størrelsesorden en tredjedel av norsk årsproduksjon og et gassfelt på 22 milliarder kbm. i 2013, ellers ingen gass.

Og i 2014 ble det altså ikke gjort noen drivverdige funn av verken olje eller gass der til tross for omfattende leting. Det kan bare bety at Nordsjøen ikke har mer å gi enn det som alt er funnet.

I Norskehavet står det heller ikke særlig bra til. Det er lenge siden Ormen Lange ble funnet. Konkret ble det i 2012 gjort et funn av gass på 9 milliarder kbm. Ingen olje ble funnet. I 2013 ble det gjort et oljefunn på 13 millioner kbm. og et gassfunn på 11 milliarder kbm. samt noen småtterier. Og som nevnt ble i 2014 oljefeltet Pil funnet med 15 millioner kbm. olje. Det blir ingen framtid for Norge som olje- og gasseksportør av slikt.

Forståelig nok vendes øynene mot Barentshavet. Her ble Johann Castberg funnet i 2011 og 2012. Det inneholder 79 millioner kbm. olje. I 2013 ble Wisting Central og Gotha med henholdsvis 18 og 17 millioner kbm. olje funnet. Og i 2014 fant man Alta, Drivis og Hanssen med henholdsvis 32, 8 og 6 millioner kbm. olje. Funnene av gass i disse årene er små.

Det er altså de siste årene funnet vesentlig mer olje i Barentshavet enn i Nordsjøen og Norskehavet. Men hva betyr disse tallene?

I alt er det funnet omtrent 190 millioner kbm. olje i de siste årene i Barentshavet, Goliat medregnet. Regner vi med at de tømmes samtidig i løpet av en 20 års periode, gir det en produksjon på 0,16 millioner fat pr. døgn. Dagens norske oljeproduksjon er 1,5 millioner fat pr. døgn.

De tre siste årene er det på hele sokkelen funnet omtrent 131 milliarder kbm. gass. Av dette utgjør funn på 2 milliarder kbm. eller mindre omtrent 20 milliarder kbm., og de funnene er dermed neppe drivverdige. Tilbake sitter vi med 111 milliarder kbm. Det utgjør nøyaktig årsproduksjonen i 2013.

De funn som er gjort på norsk sokkel i 2014 og de to foregående årene, kan altså ikke stoppe den inneværende nedgangen i oljeproduksjonen og den påbegynte nedgangen i gassproduksjonen.