Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Omkring 2025
vil norsk gassutvinning være inne i en
kraftig nedgangsperiode.
 

 

 

Norsk gassproduksjon

 

 

 

 

Av Kåre Wahl
Publisert
28. mars 2017

 

Oljedirektoratet har en hjemmeside som viser at Norge har 66 felter som produserer gass.  I 2016 produserte de 116,8 mrd. kubikkmeter. De tre største feltene er Troll, Snøhvit og Ormen Lange.

Troll ligger i Nordsjøen. Det inneholdt opprinnelig 1433 milliarder kbm. Nå inneholder det 860 milliarder kbm, det er noe mer enn alle de 65 andre feltene inneholder til sammen. Det produserte i 2016 32 milliarder kbm, nesten en tredjedel av den totale norske produksjonen. Det kommer til å produsere i kanskje 40 år.

 

Snøhvit ligger i Barentshavet. Det inneholder nå 182 milliarder kbm og produserer 6 milliarder kbm gass. Det er et relativt lite volum fordi gassen skal omdannes til LNG. Det er derfor Snøhvit har så lang levetid, kanskje 35 år.

 

Ormen Lange ligger i Norskehavet. Feltet inneholder nå 124 milliarder kbm og det produserer 17 milliarder kbm. Levetida er sannsynligvis noe mindre enn 20 år.

 

I det følgende vil jeg prøve å få fram et helhetsbilde av situasjonen innen norsk gassutvinning nå og om 10 år. Da må man forholde seg til et mylder av tall, men jeg tror konklusjonen i hovedsak er riktig.

 

For det første er det 25 felter som hver produserer mindre enn 0,1 milliarder kbm. Videre er det 18 som har en levetid på mindre enn 5 år. Enn videre er det 8 felter som har en levetid på mellom 5 og 10 år. Til sammen blir det 51 felter og de produserte i 2016 67 milliarder kbm gass.

 

Dette betyr at om 10 år er 51 av dagens 66 produserende felter falt ut siden levetida er mindre enn 10 år. Bare 15 er igjen. Disse 15 har levetider lengre enn 10 år og vil derfor produsere omtrent som i dag, dvs. ca. 49,5 milliarder kbm, når 10 år har gått.

 

 I 2016 var som sagt norsk gassproduksjon 116,8 milliarder kbm. Etter 10 år er 67 milliarder kbm falt ut. Gjenværende produksjon er 49,5 milliarder kbm. Hvis man i framtida skal opprettholde dagens produksjon på samme nivå som i dag, må altså 67 milliarder kbm hentes inn fra nye felter. Finnes de?

 

Det er vanskelig å ha full oversikt her. Men i fjor hadde Oljedirektoratet en oversikt over 9 gassfelter som hadde fått godkjent sin Plan for utbygging og drift (PUD). Disse feltene hadde til sammen et volum på 95 milliarder kbm. Hvis vi antar at alle får en levetid på 15 år, vil de samlet årlig bidra med 6 milliarder kbm til den totale produksjonen.

 

Videre opererer OD med 17 felter som er i en planleggingsfase. Disse feltene har et samlet volum på 83 milliarder kbm. Med en levetid på 15 år vil de bidra med 5 milliarder kbm år til den totale produksjonen.

Endelig opererer OD med en gruppe på 36 felter hvor utbygging er sannsynlig, men ikke avklart. På de samme forutsetninger som foran, vil de bidra med 12 år.

 

Det er selvfølgelig umulig at alle disse feltene kommer i produksjon innen den 10-årsperiode som her betraktes. Men om de skulle gjøre det, som et tankeeksperiment, vil de bidra med 23 milliarder kbm til den produksjonen. Men det trengs altså 67 milliarder kbm for at den samlede produksjonen skal holde seg på dagens nivå.

 

Bortfallet av felter skjer ikke over natta, men gradvis. Vi vil følgelig få en gradvis nedgang i norsk gassproduksjon, med 49,5 mrd. kbm som en mulig (men usannsynlig) nedre grensa.

 

Jeg er ikke alene om den oppfatninga.

 

Kjell Aleklett er professor i fysikk og globale energisystemer ved Universitetet i Uppsala. Han og hans kolleger har med tall fra Oljedirektoratet regnet på norsk gassproduksjon framover. De kommer til at den vil nå en topp mellom 2015 og 2020. Deretter vil produksjonen falle raskt, hevder de.

 

Oljedirektør Bente Nyland sa for noen år siden «at med dagens produksjon kommer det til å gå bratt nedover etter 2020». I en pressemelding fra OD om sokkelåret 2016 står det at man forventer et stabilt nivå på gassutvinninga fram til 2021. Det er greit, men det er jo årene deretter som er interessante.

 

Jeg vil konkludere med at omkring 2025 vil norsk gassutvinning være inne i en kraftig nedgangsperiode.

 

Følg oljekrisa på Facebook